రాలిన నక్షత్రం..

కొన్ని వాక్యాలు...
నింగిలోని నక్షత్రాల్లా
తటిల్లున మదిని తాకుతాయి...
అందులోని అంతు తెలియని
పరిమళం అతను..

మా పెరటిలోని విరజాజి తీగ.
నాకు తెలియని కథ చెప్పాలని
పూల సౌరభవపు రాయబారం పంపుతుంది..
అందులోని సుకుమారపు సోయగం అతడు...

అంతే తెలియని ఆకాశాన
కంటికందని పాలపుంత నుండి
మేఘమార్గాన నాకై వెతుకుతూ
నాకోసం .......
రాలిపడిన నక్షత్రం అతను


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!