వీడిన నీడలు

వాళ్లు కనబడకుండా పోయి
చాలా కాలమైంది
ప్రతి ఆనవాలు చెరిగిపోయింది
కొన్ని ఆనవాళ్లు పనిగట్టుకుని చెరిపేశారు

ఒకానొక సమయాన..
తెలియని మనిషి చెరిగిన
ఆనవాళ్లను తట్టి లేపాడు
జ్ఞాపకాలు వరదై తాకాయి

ఇష్టం, అనురాగం ఉవ్వెత్తున లేచాయి
చివరాఖరున చెప్పకుండా తప్పుకున్న వాళ్లపై
పట్టరాని కోపం ప్రేమలో భాగమేనని వచ్చి చేరింది..
ఇప్పుడు మళ్లీ చంపేస్తున్నా మరి మరి కోపంతో

అయినా అదేంటో ...
వీడిన నీడలు ఎదురైన నీలో కలసిపోతూ
రాలిన జ్ఞాపకాలు మరింత రంగు తేలాయి...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!