ఆశల సామ్రాజ్యానికి మహారాణి

అతని ఊహల్లో పెనవేసుకున్న
మర్రిచెట్టునయ్యా కాబోలు..

తనువంతా నీనంటూ..
నా ప్రాణమే నీవంటూ..
నా ఎదుట నిలిచిన అతను

తన చూపుకు అందని
అవసరానికి  నిలవని
మాట సాయం ఒసగని
బంధం ..బంధుత్వం లేని
నేను..

అతని నీడనే అవ్వలేను
తన ఆశల సామ్రాజ్యానికి
మహారాణిని ఎలా అవ్వను


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!