ఇష్టసఖుడు

ఆప్తుడైన ఇష్టసఖుడతడు
పలకరింపు లేని రోజు లేదు

తప్పయినా ఒప్పయినా
నా పక్కన నున్నవాడు

కష్టం వచ్చిందని నష్టం వచ్చిందని
మతి లేని నేను మనసులోని నిన్ను వెలివేసి
తప్పు నీవైపు వేసి ఎలా తప్పుకోను..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!