పాల నురుగు

అతణ్ణి నిదురపుచ్చమన్నాను
పాల నురుగు లాంటి మాటలు
ఉగ్గు గిన్నెలో పోసి అందించాడు
ఆకలితో ఉన్నావు కాబోలు అంటూ

మాటకు ఓ మాట అల్లుకుంటూ
నాలుగు మాటలు వేల మాటలై
వీధి నంతా చుట్టుకుని
జోలపాటై నిదురపుచ్చింది

ఎందుకో
వేకువఝామున
ఉలిక్కిపడిన నిదురకు

మనసు రగల్చిన
అశ్రుధార కడలి నందు
పాల నురుగుల
మాటల
ఆనవాలు చిక్కె..
 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!