మోహపు ప్రేమే

అతడు వేచి ఉన్నాడన్న ఊహే
పనీలో అలుపు రానీయదు

ఉల్లాసంగా అతని చెంత చేరితే
నీతో ఉండి అలిసిపోయాను
అంటూ ఒడిలో వాలిపోతాడు

వాస్తవానికి ఊహకు
పెనవేసుకున్న గీత
మరింత చిక్కపడింది కాబోలు


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!