ఎర్ర పూల చెట్టు (మినీ కవితలు)

అజ్ఞాత పుస్తకాలు
గదినిండా ..

జ్ఞానం కోసం
తమను తాము
దహించుకుంటూ,...

***********************

అతని ఆలోచల్లోని
అముద్రిత అక్షరాలు
నాలోకి వంపాడు

అవి వడిసి పట్టే క్రమంలో
అక్షరంగా మారలేక
నిలిచాను

అర్థరహితం అనుకునే
అర్థంకాని అక్షరమై

******************************
నువ్వు నాటిన
ఎర్ర పూల చెట్టు

ఆకులు అట్టి పెట్టుకొని
పూలన్నీ రాల్చింది
నా దోసిలి నిండా..

వెళుతూ వెళుతూ
నీ ప్రేమ ఆనవాలు
వదిలి
వెళ్ళావు కాబోలు..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!