ప్రేమ పంపకం

ప్రేమలో అసూయ సహజం అంటూ
ప్రేమను అసహజం చేస్తావెందుకో

అసూయ ప్రేమకు పరాకాష్ట అంటూ
ప్రేమను వెలితి పరుస్తావెందుకో

మదిలో అలవికాని ప్రేముందంటూ
పదిమందిలో పలచన చేస్తావెందుకో

బంధంలో ప్రేమ, ఆస్తి అయ్యిందెందుకో
అనంతమైన  ప్రేమ పంపకానికి
అతిథులు ఎవరో..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!