వెర్రి ఆశ

బంధాలతో అల్లుకునే
మర్రిమానవ్వాలనుకునే
వెర్రి ఆశ....

చెద మనుషులు చేరి
నేలకూల్చారు
కూకటివేళ్లతో...

అయినా
మళ్లీ..మళ్లీ
చిగురించాలన్న
ఆశ ...పేరాశ


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!