రహస్య అంతరంగం

అతను బంధింపబడని గాలిపటం
అయినా కనిపించినంత మేర
నా మనసు అల్లుకు పోయింది

వెన్నెల కిరణంలా  వచ్చాడు
తన కలలు జ్ఞాపకాలు
మరి కొన్ని రహస్యాలు
దోసిట్లో  పోశాడు

బహుశా.,..
అతని లోని
రహస్య అంతరంగం
నేనే కాబోలు..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!