నీకు నాకు మధ్య

నీకు నాకు మధ్య
అందనంత దూరం

ఆదమరచి నిదురించే వేళ
హఠాత్తుగా గుర్తొస్తావు

అణగారిన జ్ఞాపకానికి
రెక్కలు వస్తాయి
నిద్రలేచిన ఊహ,
రంగుల కుంచె అందుకుంటుంది

మరునాటి కలకు.. కథ సిద్ధం అవుతుంది
నిను బంధించే ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుడుతుంది


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!