ఓ నిశ్శబ్దం

ప్రతి చినుకు ఓ సంద్రమై
కోటి సముద్రాలగా మారి 
నన్ను తనలో కలుపుకున్నాడు

ఇప్పుడు నేను లేను
అతను  కూడా లేడు

ఓ ఉదృతి .. ఓ విస్పోటం
నిశ్శబ్దం..  నిశ్చలమైన. ఓ నిశ్శబ్దం


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!