ఇటు వచ్చావేం

ఏమోయ్
గది గదికో మది ఉండే
మీ ఊరి బాట మరచి

గది తలుపులు లేని,
మది ఊసులు తెలుపని
మా ఊరితో నీకేం పని

నీ ఆస్తి ఏదో తాకట్టు పెట్టి
ఆ ఊసే మరిచి,నట్టు
పదిల పరిచిన సొమ్మును
వెతుకుతున్నట్లు

ఏమోయ్ ఇటు వచ్చావేం
మీ ఊరు బాట మలుపు
మరచి ...  మరోసారి ..మరిచి
తరచూ మరీ మరీ మరచి
ఇటు.... ఇలా...
వచ్ఛావేమోయ్!!


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!