నాణేనికి ఒకేవైపు

అతను పిలుస్తాడు
వదిలి వెళ్ళిన వారెవరో గుర్తుకొస్తారు

అతడు తన ఇష్టాన్ని చెబుతాడు
వదిలేసిన ఇష్టాలు నా ముంగిట నిలుస్తాయి

అతదు ప్రశ్నిస్తాడు
పదిల పరుచుకుని ఉన్న
అనుబంధానికి కొత్త రంగు అద్దుకుంటుంది

అతను మౌనంగా వింటాడు
దాచేసిన భావాలకు శ్వాస అందుతుంది..

అతను... నేను
బొమ్మ... బొరుసు
ఇప్పటికీ అర్థం కానిది ఒకటే
నాణేనికి ఒకేవైపు ఎలా ఉన్నాం


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!