ఏమోయ్ ఓ మాట

వాళ్ళు వీళ్ళు అంతా
మనం అంటూ
గుంపుగా చేరారు

రహస్యం అని ఒకరు
అవసరం లేదంటూ ఒకరు
పనికిమాలిన మాట అని ఒకరు
విలువైనదని దాచేది ఒకరు

అంతా కలిసి...
మాట్లాడానికి ఏముంది
అని మౌనంగా ఉన్నారు

మాటలు ఎన్నో ఎన్నెన్నో
మదిలో
ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యి.....

చిరుగాలికి ఎగిరి వచ్చి
నీలి సముద్రపు ఒడ్డున
సేద తీరుతున్నాయి

ఏమొయ్ ఇటు రారాదు
కాసిని మణి మానిక్యాల్లాంటి
మాటలు మూటకట్టుకుని
అరుదైన మాటలు
అందరికీ పంచి వెళుదువు గాని...
 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!