నేను-రెండో సగం

ఇక్కడ
ఇందరి మధ్య నేను
బాధ్యతల ఒరలో నేను
నా ఊహల్లో నేను

అక్కడ
అతనన్నాడు
నీవు నాకు తెలుసని
నాలో నువ్వున్నావని
నా లోకమంతా నువ్వయ్యావని

నిజమెప్పుడు
అబద్ధంగానే కనిపిస్తుంది
కాబోలు...

ఇంతకూ నాకు
గురుతులేదు
నిజ నిరూపణకు
ఆనవాలు లేవు

నేనెప్పుడు.,
రెండు సగాలుగా
విడిపోయానో....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!