అతని చిరుసవ్వడి (వాడు.. నా వాడు)

ఎక్కడో సముద్రం ఒడ్డున
పిచుక గూడు కడుతున్నా

తన కోసమే నంటూ
అమాంతం చుట్టేసాడు

సమయం ఇవ్వకుండా
వచ్చేసాడు అననా

సమయం చూసుకోకుండా
వచ్చాడు అననా

సమయం తెలియనివాడు
అననా

అయినా...

సమయానుకూలంగా వస్తే
వాడు.. నా వాడు
ఎలా అవుతాడు


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!