రంగుల పసితనం

ఎవరూ లేని చోట
ఏలనో చిరునవ్వులు
చిరుజల్లులా కురిసే

బహుశా అతని మాటలు
నా అడుగును కలిసెనేమో
సొద చేసే ఆశలు
నా నీడనల్లుకుందేమో..

జడలోని విరిజాజులు
పక్కుమన్నాయి..
నా ఊహలకి  రంగులేసే
పసితనం పోలేదని...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!