ఓయ్ ఆలగకు

నాకై వెతకకు నిండుజాబిలి నవుతా
నను పిలవకు కొండగాలి నవుతా
నాతో మాటడకు హోరెత్తే సంద్రం మవుతా

ఓయ్ ఆలగకు అలికిడిసేయకు
నీ నిశ్శబ్దంలో నిద్రిస్తున్నా
కలవరపడి కలనౌతా...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!