మౌనం మాట్లాడుతుంది

మౌనం మాట్లాడుతుంది..

అలలు అలలుగా నీ ప్రేమను కుప్పగా పోస్తూ....
కుప్పగా పోసిన ప్రేమను చూసి పొగిలి పొగిలి ఏడుస్తూ....
మౌనం మాట్లాడుతూనే ఉంది..

ఉక్రోషంతో ఆక్రోశంతో కనబడని నీతో యుద్దమే చేస్తూ....
వదిలిన ప్రశ్నలకి ..బదులులేని జవాబులకి లంకె వేస్తూ....
మౌనం మాట్లాడుతూనే ఉంది...

కలవరపడే మనసును లాలిస్తూ....
జ్ఞాపకాల దండతో  మనసును పెనవేస్తూ ...
మౌనం మాట్లాడుతూనే ఉంది...
 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!