అరువుకు దొరకని చిరునవ్వు

ఊట బావిలో
నీరింకి
పోయినట్టు...

కలత చెందిన
మనసుకు
కన్నీరు కొదవైనట్టు..

ప్రేమించే మనసుకు
మమతే
ఎండమావైనట్టు...

అరువుకు దొరకని
చిరునవ్వు
మనిషికి
కరువయ్యే.......


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!