జీవిత చదరంగం

జీవిత చదరంగం
నల్ల పావులు .. తెల్ల పావులు

ఎత్తులు...పైఎత్తులు
ఒడించాలన్న కసి
రసవత్తరమైన ఆట...

కానీ
ఆట ముగింపులో
గుర్తొచ్చింది,.........

ఇరువైపుల పావులు
నావేనని .........
అచ్చంగా నావేనని.....
 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!