ఒంటరైన వేళ

గది ఖాళీగా ఉంది.. కానీ
అరల అరల నిండుగా
అరుదైన భావాలు...

అవసరానికి పిలిస్తే
అటక ఎక్కి
వెక్కిరించే కోనంగి...

అలజడి నిండిన మదికి
చెప్పకనే చెంత చేరే
అల్లరి చెలికాడు...

అపుడపుడు
అడగకనే దరిచేరే
శృంగార నాయకి...

ఒంటరైన వేళ
ఒడిలో ఒదిగి
ఓదార్చే నేస్తం....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!