రహస్య నిధి

మదిలో...
ఉండే గదిలో
నడిచే వీధిలో..

వీధి చివర అంగడిలో
పిల్లలు కేరింతల బడిలో
కనిపించే గుడిలో..

నీలో......నాలో
వామనుడిలా ఎదుగుతూ
బాధలు.. భయాలు
ఎవరికీ లేవు ...
ఎక్కడ లేవు....

అయినా
అక్కడి నుండే
అందుకోవాలి...

మన ఆనందాలని
ఇతరుల సంతోషాన్ని
ప్రకృతి అందాలను..
ఎన్నో..మరెన్నో..

సముద్రంలోని
ఆణిముత్యాన్ని
ఒడిసిపట్టుకున్నట్టు....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!