రాజుగారికి ఏడుగురు కొడుకులు

అనగనగా ఒక రాజు ..
రాజుగారికి ఏడుగురు కొడుకులు
ఇది నా చిన్నప్పటి నుండి విన్న కథ..

అదేమిటో అది కథ కాదన్నారు
అందులో తాత్వికత ఉందన్నారు
అద్భుతం ఉందన్నారు వారు..వీరు..

నాకు కథకు చిన్నప్పటి నుంచి స్నేహం
కొత్తగా ఇప్పుడు కథ కాదని ఎలా అనను..

బుద్ధిని పదును పెట్టు
నిజం తెలుసుకో
అన్నారు ఎందరెందరో...

బాల్యాన్ని పోగొట్టుకునే నిజం నాకు వద్దు
ఎప్పటి స్నేహాన్నో వదులుకుని నిజం వద్దే వద్దు
కథ..కథగా.....నేను నేనుగా ఉంటే చాలదా........


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!