గడసరి పిల్ల...

అల్లరి పిల్ల అందాల భరిణ..
పెదవి చాటు నవ్వుతో..
దగ్గరకొచ్చింది.........
అర్ధరూపాయి తీసుకొని..
సందెకాడ రమ్మంది..

దోబూచులాడే నా మనసు
రివ్వున ఎగిరింది..
ఆకాశపు అంచులు తాకి
హరివిల్లె అయ్యింది....

కొంటె నవ్వులే రువ్వుతూ..
రూపాయి కాసు అరచేత పెట్టా
సంగతేంటో చెప్పమంటూ

పిడికెడు అటుకులు దోసిట్లో పోసి..
అర్ధ  రూపాయి అంది..
మిగులు మాత్రం నాకేందుకంటూ
బెల్లం ముక్క చేతికిచ్చి....
గడసరి నవ్వులు రువ్వుతూ
వెళ్లి రమ్మంది ...

 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!