నా నుంచి తప్పించుకుపోరాదు

ఎన్నెన్ని
నీతి వాక్యాలు చెబుతానో
ఉక్కు బంధాల సంకెళ్లు
ఒకరు వేసేవి కాదని
ఎవరికి వారు బంధింపబడాలని..

అయినా .. చూడు
చెప్పిన మాటలన్నీ గాలికి వదిలేసి

ఆహా ... ఎంత సొగసరిగా
మాటలు ఒప్పచెపుతానో
నీవు  బంధింపబడ్డావని..

ఓయ్ ... బందీ
నాలుగు మాటలు చెప్పి
నా నుంచి తప్పించుకుపోరాదు


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!