వారంతా....కథలే

వారంతా....కథలే

ప్రేమించే వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారా
మనుషులంతా మంచివాళ్ళు అంటున్నారా

మౌనంతో బాధించండి
మాటలతో గాయం చేయండి
తప్పకపోతే కొరడా విదిలించండి

అయినా
ద్వేషాన్ని అందుకోవడం లేదా
కరకు మాటలు విసరడం లేదా

అయితే
మతపు ముద్ర వేయండి
కులం తిలకం దిద్దండి....
సమూహంలో పడి కొట్టుకుపోతారు
ఆనవాలు లేకుండా మిగిలిపోతారు

ఇక..ఇప్పుడు
రక్తపుటేరులతో ప్రపంచం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
ప్రేమ అనేది ఒకటుండేదని కథలుగా చెప్పుకుంటారు


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!