నువ్వేమనుకున్నా

పరాకుగా ఉన్నా..చిరాకు పడినా
మెత్తగా హత్తుకుని అడగాలని ఉంటది
ఏమోయ్ .....
నీ కళ్ళు వెతికేది నన్నేనా అని

అవునన్నా... కాదన్నా
తప్పుకుపోవాలని లేదు
జారవిడుచుకునే తలంపసలే లేదు

ఓయ్
నువ్వేమనుకున్నా
నేనింతే.....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!