పనిమాలా వచ్చి పలకరిస్తాడు

నా పనుల్లో నేనుంటే
మౌనంగా ఉన్నానన్న
గమనింపుకు వచ్చిందేమో...

ఆకతాయితనం అరువు తెచ్చుకొని
పనిమాలా వచ్చి పలకరిస్తాడు
పలకరింపు విని ... పని వదిలేసి

పరుగు పరుగున వచ్చి
బుగ్గన చేయి వేసుకొని
ఇక చెప్పవోయ్ అని... అనకముందే

చూసి వెళదామని వచ్చానంటూ
తప్పుకొని పోతాడు... తప్పించుకుపోతాడు

చూసి వెళ్లే వాడికి ...పలకరింపులు ఎందుకో
పోయిన జన్మలో రాక్షసుడువై ఉంటావు
కోరి గిల్లికజ్జాలు పెట్టుకోవడం ఇంకా మర్చిపోలేదు

ఓయ్
తప్పేట్టు లేదు మరి
నీ చుట్టూ దడికట్టడానికి
మంత్ర తంత్ర విద్యలు
మరిన్ని నేర్చుకోవాల్సిందే..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!