క్యూబిక్ కల

ఒకానొక చిక్కని రాత్రి 
పరాకుగా కలలన్నీ విసిరి కొట్టి
నిశ్శబ్దపు దుప్పటి కప్పుకున్నప్పుడు...

నువ్వు వచ్చావు
నింపాదిగా ఒక్కో రంగు...
సుతి మెత్తనంగా కలగలిపి
క్యూబిక్ కలను అందించావు

కలగలిపిన రంగులను సరిచేసి
నిన్ను కనుక్కోవాలనే ఆటలో
వేల రంగుల మధ్య చిత్రంగా
చిక్కుబడిపోయాను... విడివడలేనంతగా

ఓయ్
నువ్వు వస్తే బాగుండేది
మరోసారి కలగానైనా వచ్చివుంటే
బాగుండేది...మరింత బాగుండేది❤️


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!