చూపుల కొక్కానికి చిక్కుకోవాలని

మీ వీధిలో పలుమార్లు
అటు ఇటు తిరుగుతే
పోకిరితనం అంటావేంటి

నీ చూపుల కొక్కానికి
చిక్కుకోవాలని ఆశపడితే
తప్పు అంటే ఎలా.....

నీ చుట్టూ
ఏమైనా దట్టమైన దడి కట్టానా??
నిన్నేమైనా
అడుగు ఇటు వెయ్యమన్నానా?

నాకు నేనుగా సమయాన్ని
తాకట్టు పెడతాను గాని ...
నీ సమయాన్ని
కోరి ... నేనేమైనా అడిగానా...

సరే ... నీ మాటే సరి
పోకిరితనమన్నా...
గడుసుతనమన్న...
నా ఆత్మాభిమానం
ఏమీ తరిగిపోదులేవోయ్
ఆ పక్కన నీవైనప్పుడు...
మాట పట్టింపు లెందుకులే

ఓయ్
ఆకాశమంత ప్రేమించడం
నా సొత్తు కదా
కాదడానికి నువ్వు ఎవరవోయ్ ..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!