ఎవరితను

ఎవరితను
ఊరి పేరు చెప్పి
మాయ చేశాడు...

గీతలు తెలిసినవాటంతో
పాదరసం రాతలు రాసి
మ్యాజిక్ చేస్తాడు...

రాతల్లో కొత్త వాళ్లను
పరిచయం చేస్తాడు

ఎవరైతేనేమిలే
అంతా మనవాళ్లేనన్నాడు

మనవాళ్లే కదా అంటూ
మనసుపెట్టి చదివాను

కొన్ని నవ్వులు ...కొన్ని పువ్వులు
మరిఎన్నో కన్నీటి తడిచారికలు
అందించి వెళుతున్నారు...

ఏదేమైనా
నా కాలాన్ని వెనక్కు తిప్పేశారు
ఓ రంగుల లోకం సృష్టించారు..

అందుకేనేమో
ఇపుడు ప్రేమించడం
మరింత  నేర్చుకుంటున్నా
బహు సున్నితంగా.....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!