మారుపలకని నీకోసం

చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో
నా నుంచి  బొమ్మ లాక్కున్నప్పుడు
వెక్కివెక్కి ఏడ్చాను నా బొమ్మ అని
ఊరడించడానికి అమ్మ మరో బొమ్మ ఇస్తానంది

అమ్మ ఇచ్చిందో లేదో నాకు గుర్తులేదు
ఏడుపు మరిచానో లేదో గుర్తు లేదు

బొమ్మలు కనిపించిన చోట
ఆగిపోవడం గుర్తుంది...
పోగొట్టుకున్న బొమ్మను 
వెతకడం గుర్తుంది....

కాలం గడిచిపోతూనే ఉంది
బొమ్మ ఆనవాలు కళ్లకు గుర్తుందో లేదో
మది తెలుసుకోగలదో లేదో తెలియదు

అయినా ...ఇప్పటికీ
బొమ్మలు కనిపించిన చోట
కాలు ఆగిపోతూనే ఉంది ...
కళ్ళు వెతుకుతూనే ఉన్నాయి...

ఓయ్
అచ్చంగా
మారుపలకని నీకోసం
నిలువెల్లా కళ్ళేసుకొని
వెతుకుతున్నట్టుగా.....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!