ఊరడింపు

కంటిలోన నలక ఏదో పడ్డట్టు అయింది
తాళలేక నేను కన్ను నలపబోయాను..

ఏమీ అనకు నిన్ను మరింత బాధిస్తుంది
దాని పాటికది పోతుంది
కాసేపు ఓర్చుకోమన్నారంత...

మాట వినని మొండితనం
పంతం పట్టి పోరాటం చేసింది...
నలక పోయింది... ఎర్రబడ్డ కన్ను
ఇప్పుడు మరింత బాధిస్తుంది..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!