వేయాల్సిన అడుగు

నువ్వు ఎప్పుడైనా
నీ మృదుత్వం తప్పిపోయింది
అనుకున్నపుడు ....

వేయాల్సిన అడుగు నావైపే
నన్ను బంధించడానికి వచ్చి
నా ప్రేమలో పడిందోయ్...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!