విడివడని మెత్తని రాతిరి

అప్పుడప్పుడు
అతను నాకై అడుగేసినపుడు
నేనెందుకో వెనకడుగు వేస్తాను

అతనో చిక్కటి చీకటై ..
నాతో విడివడని మెత్తని రాతిరిగా   
అల్లుకుపోతాడని కాబోలు...

అతనిలోని మృదుత్వం నాలో ఒంపి
జడివానై నన్ను బంధిస్తాడని కాబోలు..

తడబడి తప్పుకోవాలని లేదు
అతనికి చిక్కుబడాలని లేదు..

ఓయ్
ఏం చేయమంటావు
ఈ సారికి నువ్వే చెప్పు ..

తలతిక్క పిల్ల
తిరకాసుగా
మరో కొత్త కథకు
శ్రీకారం చుట్టక ముందే....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!