కౌగిలింత

నీతో ఉన్నప్పుడు ఉండేది
కౌగిలింత అనుకున్నాను..

నువ్వు లేనప్పుడు వెంటపడేది
అని తెలుసుకోలేదు....

ఓయ్
మంకుపట్టు పట్టిన మది
కొత్త అర్థాలు చెబుతోంది చూడు


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!