రెండు ఆకాశాల మధ్య

ఆకాశంపై అంచున నుంచొని చూశాను
మనిషి అడుగుజాడ నెరుగని
సుదీర్ఘపు రహదారి  ఒకటి
కంటికి అందనంత దూరం వరకు

ఎవరు నడవని దారి
రహదారిగా ఎలా అయిందో??
ఏమో ఆ దారి గుండా ఎవరు వెళ్లారో ..యక్షులో..కిన్నెరలో..

ఓయ్...కాదేమో
జారిపోయిన ఆనవాలు
ఒడిసి పట్టడంలో దిట్టనే కదా....
రెండు ఆకాశాల మధ్య నుండి
చూసిన రహదారి సాక్షిగా చెబుతున్నా 

ఒకానొక సమయాన
నువ్వు నేను కేరింతలు కొట్టి
దాగుడుమూతలు ఆడిన చోటు
ఇదేనేమో ... నిజమేకదూ ...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!