తాంత్రిక విద్య నేర్వనా

ఈవేళ ఎందుకో...
పలకకపోతే ఎన్నాళ్ళు పలకరిస్తావంటూ...
ఈ పిల్లాడు పంతం పట్టాడు చూడు...

ఏమని చెప్పాలి ..ఎలా చెప్పాలి
అతని నీడను నాకు తాకట్టు పెట్టాడని
మరిచిన వాడితో ఏమని చెప్పాలి...

తప్పుకొని పోవడం రాని నీకు
పలకరింపుల కథ ఎందుకోయ్...
నీ మౌనంలో సరిగమల వినడం నేర్చుకుంటాలే...
నొప్పించలేక బుజ్జగింపు సందేశం ఒకటి పంపాను

ఓయ్.. అయినా
నా సంగతి తెలుసు కదా
నీ జట్టుగా ఉండడానికి
మంత్ర తంత్రాలు.. తప్పకపోతే
తాంత్రిక విద్య కూడా నేర్చుకుంటాలే...

ఏదేమైనా కానీ
ఇంతకూ....
నువ్వు నా జట్టే కదా ❤️


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!