నల్లరంగు కలలు

నల్లరంగు కలలు
నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి
నీతో కలిసి నడుస్తూ
రాత్రిని చేరుకొని నిదురించాలని

మేలిపి ముత్యపు రంగు అందిస్తావని
నా కలలు కరిగిపోకుండా చెదిరిపోకుండా
ఆకాశపు చుక్కలను అతికిస్తావని

నల్లరంగు కలలకు ఎంత చేరికో నీ చెంత
ఎదురుచూపుకు అర్థం మరిచిపోయి
వేచి ఉన్నాయి చూడు....

ఓయ్
రాత్రి చేరువవుతుంది
రారాదు... బెట్టు చేయక
బేరమాడక
జారు కొనక... జాగు చేయక
రా... రా... దూ


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!