నిండు వెన్నెలంటి ఆశ

అతను అడిగాడు
నీకు ఏం కావాలి అని

నీ మాట కావాలి
నువ్వు పాడే పాట కావాలి.
నా మాటలకు ఊ కొట్టడం కావాలి
మనసు అలలు అలలుగా
ఆలోచనలతో సాగుతుంది

చివరాఖరుకు
తలవిదిలించి అతిమెల్లగా
కాస్తంత స్పష్టంగా
నాకేమీ వద్దు...అన్నాను

ఇంతకూ...
నాకేం కావాలోయ్

నా సమయం అంతా
నువ్వే అయితే బాగుండు
మనసంతా
నిండు వెన్నెలంటి ఆశ ...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!