మోడరన్ ఆర్ట్

అర్థం కాదు నాకు
మోడరన్ ఆర్ట్

ఒకోసారి అలవోకగా
ఇలాంటి రూపులు
పది గీయివచ్చు అనిపిస్తుంది

మరోసారి గజిబిజిగా
మదిలో అల్లుకున్న
చిక్కని గీతల్లా ...
అంతుపట్టని... అందని బొమ్మలా...

అచ్చంగా నీలా
అర్థమయినట్టు... నాది కానట్టు

అయినా
అందులో కొత్త గీత
చేరిస్తే సరి...
నా సొంతమే అనుకుంటా..

ఓయ్ ఏమంటావ్
అవునని అనవా
ఈ సారికి.....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!