ఎవరిని ద్వేషించాలి

ఒక్కసారి వెనుదిరిగి చూడండి
సతమతమవుతూ వంటగదిలో
గడిపే అమ్మ చెప్పని కష్టం..
కూర్చున్న చోటుకి కాఫీ గ్లాసు
అందించే చెల్లి మనసు కష్టం...
పేరుతో పిలవబడని భార్య
మనసులోని కన్నీళ్ల వెనుక కష్టం..
అబ్బో అందరూ ఆ ఇంటి మహారాణులే...

అయినా ..
అందరూ ఉపన్యసించే వాళ్లే
తప్పు జరిగిందంటూ ఆక్రోశించే వాళ్లే
అందరూ మహానుభావులే కదా..

ఆ మహానుభావులను కన్నతల్లులు
అందరూ దేవతలే అయిఉండాలి...
వాళ్ళ ఇంటిలో వాళ్ళందరూ
కరుణామయులే అయ్యితీరాలి...

మరి ఇంతకూ
బలి చక్రవర్తులు ఎవరో
ఆనవాళ్లు దొరకడం లేదు

ఇంతకూ...ఇప్పుడు
ఎవరిని ద్వేషించాలి
మనుషులంతా
ఎన్ని రంగుల
దుప్పట్లు కప్పుకున్నారో అందంగా...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!