కోతి కొమ్మచ్చి ఆట

ఎందుకో ... ఈవేళ
కొండంత గుబులు క్షణమైనా విడవకుండా
మనసంతా అల్లుకుంది ఊపిరి సలపకుండా

ఒక్కసారిగా
నీపైన హక్కేదో ఉన్నట్టు ...మనసు పంతం పట్టింది
ఏ ఊరి రాజకుమారుడివో అని లాలనగా అనే  మది
నేరస్తుడిగానైనా ముద్ర వేసి బంధించమంటుంది

అందుకోలేనంత ప్రేమిస్తానంటూ
కథలుకథలుగా చెప్పి
నిను నొప్పించో .. ఒప్పించో
సొంతం చేసుకోవాలంటుంది ...

చివరాఖరకు
అలాగే కానివ్వమంటూ
అనుకున్నట్టు చేయమని 
మదికి నా ఆలోచన సంధిస్తే....

అమ్మో...రాక్షసి.
కోతికొమ్మచ్చి ఆట మొదలెట్టింది ..
కథ మొదలుపెట్టింది నేను కాదంటూ
నన్ను వెలివేసి...నీ పక్కకు చేరింది చూడు...

ఇంతకూ
ఈ కోతి కొమ్మచ్చి ఆట
ఎవరు నేర్పారోయ్


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!