ఈ పొద్దు ఇలా ...

తెల్లవారగానే అతను ఎదురుపడ్డాడు
తెలియని గుబులేదో చుట్టుముట్టింది ...

పనులు ఉన్నాయంటు క్షణకాలంలో
నా నుండి తప్పుకు పోతాడని కాబోలు...

అతని కోసం
నీలాకాశాన్ని కప్పుకొని
కనిపించని నక్షత్రాలను
అతికించుకొని...
సమయాన్ని
తారుమారు చేయాలని
మదికి ఎంత ఆరాటమో...

ఇంకా.. కాసింత
తెల్లవారలేదని అబద్ధం చెప్పి 
ఆపేద్దామని ఎంత కోరికో....

ఓయ్
బుద్ధిలేని మదితో
అగచాట్లు తప్పడం లేదోయ్
ఏం చేయనూ
ఈ పొద్దు ఇలా సాగని...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!