నీతో పంతం పట్టాలనిపిస్తుంది

అప్పుడప్పుడు
నీతో పంతం పట్టాలనిపిస్తుంది ...
సమయం చాలానంతగా
మాట్లాడాలనిపిస్తుంది ...
నీ మీద ఇష్టానికి
కారణాలు వెతకాలనిపిస్తుంది ...
నా నుంచి విడివడకుండా
బంధించాలనిపిస్తుంది.  ...

అయినా
నాకు తెలియదా ....

సముద్రపు
లోలోతుల్లోని చేపపిల్ల నేనని
ఎగిసపడే అల నీవని...

ఓయ్ ...ఎందుకో
అన్ని వైపులా నీవే
అయినా .....

నీకోసం వెతుకుతూ
ఎప్పుడూ... దారి తెలియక
దారి తప్పుతూనే ఉంటాను....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!