ఆవిరి అవుతూ...నీ వెన్నెల,,,యుగాలు మారితే ఏం

కనుకొనల్లో
నిలచిన కన్నీటి చుక్కకు
ఎంత ఆశనో ...

నీ చేతుల్లోనే రాలాలని
వేచి ఉంది
ఆవిరి అవుతూ...

******

నీ వెన్నెల

గదిలో బంధించుకొన్నాను ...
వెన్నెల.. వెతుక్కుంటూ వచ్చింది
చీలిన తలుపు సందు నుండి పలకరిస్తూ
నాకోసం ... దూర దూరాలు వెతుకుతుంది
అచ్చంగా నీలాగే ...
ఓయ్...ఏమంటావ్

*******

యుగాలు మారితే ఏం

కాలం నాతో ఆగిపోయింది
నువ్వు వచ్చేవరకు
వేచి ఉందామని ...
యుగాలు మారితే ఏం
వచ్చేది నువ్వయినప్పుడు

*****

అతని మీద అలవి కాని కోపం వచ్చింది
నా మనసును అతనింటి కొక్కానికి తగిలించొచ్చాను

అతను చూశాడో లేదో
మదిలో ఆరాటం మొదలయ్యింది

మనసు నాదే... నొప్పి అతనిది
కర్కశ హృదయురాలినే అపుడపుడు
 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!