లోతైన గాయం చేసి వెళ్ళు

నీ ప్రేమలో
సమయం చాలడం లేదోయ్

విరహ ప్రేమికుల నుంచి
కాస్త దొంగిలించుకు రావాలి
వారికి క్షణం ఒక యుగమట
ఏమంటావ్......

అయ్యో...
ఎంతటి స్వార్థపరురాలినో కదా..

అక్కడ వాళ్ళ మనసు తల్లడిల్లి పోతుంటే
వాళ్ళ క్షణాలను నా ప్రేమకు తక్కువపడ్డాయని
దొంగిలించుకు రావాలని ఆశపడుతున్నా చూడు....
ప్రేమలో మునిగి  విచక్షణాజ్ఞానం నశించింది కాబోలు..

ప్రేమలో ఏదైనా సరైనదే అంటూ
నన్ను ఎలా అభినందించుకోను...
ఎంతటి రాక్షసిని అయ్యానో ఈవేళ ...

ఓయ్
ఇప్పుడు నువ్వు పూర్తిగా హక్కుదారుడివి 
నా ప్రేమను అందుకొన కాస్తంత తిరస్కరించు
ఒక లోతైన గాయం చేసి వెళ్ళు...

మనసుకు ఒక గాయం కావాలి
కాసింత మృదుత్వం వడగట్ట
మనసుకులోని కాఠిన్యం కాస్తంత కరిగించ

ఓయ్...ఇప్పుడు
ప్రేమించడం కొత్తగా మొదలెడతాను
అతి మెత్తగా మొదలెడతాను
దోసిలొగ్గి అడుగుతున్నాను ..
ఈసారికి ఇలా కానివ్వు
ఓయ్ ...  ఏమంటావు


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!