గడియారం

తనతోపాటు అడుగులు వేస్తూ
కాలాన్ని నడిపిస్తున్నానని
చిందులు వేయాలని ఉంటుంది

అదేమిటో
దానికి నాకు ఎప్పుడు
పొత్తు కుదరదు

ముందు వెనక
పరిగెడుతూ ఉంటాం
కాస్త అటు ఇటుగా ...
ఫస్ట్ ర్యాంకర్ కి లాస్ట్ ర్యాంకర్ కి
తేడా ఉన్నట్టు..

అయినా
ఎప్పుడో ఒకప్పుడు కలుస్తాం
అది ఆగినప్పుడో నేను ఆగినప్పుడో

అయినా
విడదీయలేని బంధం
వీడని బంధం
నీకు లాగానే


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!